dot
dot
dot
dot
COMPANY PROFILE

 

 

 บริษัท ส.ตรีวิศวกิจเคหะภัณฑ์ จำกัด

 • ริ่มกิจการในปี พ.ศ. 2529 ใช้ชื่อ "ร้านสมบุญกิจ"
 • จดทะเบียนบริษัทในปี พ.ศ.2535 เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ส.ตรีวิศวกิจเคหะภัณฑ์ จำกัด"
 • ทุนจดทะเบียนบริษัทปัจจุบัน "10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)"
 • บริษัทฯมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • แนวทางปฏิบัติที่ยึดถือ "ขายสินค้าคุณภาพ ให้บริการที่ดีเยี่ยม ซื่อสัตย์ จริงใจ"
 • เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของแบรนด์อุปกรณ์ประปา, กระเบื้อง และสุขภัณฑ์ชั้นนำในประเทศ

 

 

เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงหน้าที่และแนวทางที่บริษัทยึดถือ บริษัทได้ตั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการทำธุรกิจไว้ดังนี้

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • "เราจะเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประปาที่ลูกค้าเลือก และแนะนำเราต่อในด้านการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม"
 • พันธกิจ (Mission)
  • ลูกค้าค้าช่วง "เรามุ่งเน้นจัดหาสินค้าที่สามารถทำกำไรให้ลูกค้า สามารถขายออกได้อย่างรวดเร็ว และให้การบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า เพื่อจะได้เติบโตไปพร้อมกับเรา"
  • ลูกค้าผู้รับเหมา "เรามุ่งเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจสื่อสารวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ได้การบริการที่รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานการณ์"
  • ลูกค้าทั่วไป "เรามุ่งเน้นในการให้ความรู้ให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ประปา เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดด้วยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด"
  • พนักงานของบริษัท "เรายึดมั่นในคำว่าเติบโตไปด้วยกัน แบ่งปันความสำเร็จ ทุกคนต้องได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามคุณค่าที่ทำให้แก่บริษัท"